Nieuws

Januari 2020 situatie op de vluchtelingenlokaties in Waai

Interviews met jongeren in de tentenkampen in Waai 

December 2019 situatie op de vluchtelingenlokatie in Waai

 

Flyer IAAW aardbeving 25-10-2019_LC_ZSL

22 November 2019

– Beelden uit het dagelijks leven in een vluchtelingenkamp… lees verder

– Interviews over het dagelijks leven in een vluchtelingenkamp…. lees verder

– Vragen over de omstandigheden in de vluchtelingenkampen…. lees verder

– Situatie op de vluchtelingenlokaties in Waai….lees verder

Nieuws 17 november 2019

Terugkeren naar het dorp

Zoals het nu uitziet is dat niet mogelijk op korte termijn. Afgelopen dagen hebben zware bevingen achter elkaar nog plaats gevonden. Eerdere bevingen die regelmatig aan de orde van de dag plaats vonden zijn niet als die van afgelopen dagen. Overdag kwamen diegenen die dat kunnen naar het dorp en moesten voor hun veiligheid opnieuw vluchten naar de bergen waar ze hun verblijf hebben. Veel huizen in het dorp, die redelijk in goede staat waren zijn na de zware schokken afgelopen dagen in slechtere staat gekomen.

angsgevoelig tsunamiHuizen beschadigdHet voornemen om in januari 2020 van de bergen weer terug te keren naar het dorp is voorlopig verplaatst naar april 2020. De centrale overheid heeft te kennen gegeven zelf geen hulp meer te willen geven en deze te hebben overgedragen aan de regionale overheid samen met PUPR, een instantie die verantwoordelijk is voor de wederopbouw van de huizen en de scholen in het dorp. De planning is dat voor de wederopbouw 6 maanden tot 1 jaar nodig is. Gelden zijn door de overheid hiervoor vrijgemaakt. Zoals het er nu uitziet denken de bewoners überhaupt nog niet aan wederopbouw, maar men maakt zich eerder zorgen hoe verder te leven onder deze moeilijke omstandigheden in de bergen. De angst voor een tsunami is nog steeds aanwezig. Dit angstgevoel wordt eerder versterkt toen men te horen heeft gekregen dat door de zware bevingen in Noord Molukken een dreiging bestaat voor een tsunami.

Hulppost Tim IAAW

Hulp door verschillende organisaties is  toegenomen, echter nog steeds niet toereikend. Tim IAAW heeft met behulp van AMGPM (de jongeren van de kerk) met name tenten en slaapmatten uitgedeeld na afstemming met het dorpsbestuur. Het is gebleken dat deze goederen zijn waar men de meeste behoefte aan heeft. Inmiddels zijn deze ook uitgedeeld aan de moslim gemeenschap, waar men toen nog niet aan toe is gekomen. Vanuit de centrale post gecoördineerd door het dorpsbestuur ook ondersteund door AMGPM, zijn reeds de eerste levensbehoeften uitgedeeld bij alle vluchtelingenlocaties. Op dit moment blijkt dat daar voldoende te zijn. Behalve rijst, wat nu als vraag aan het Tim is gesteld. Tenten en slaapmatten zijn inmiddels uitgedeeld, maar niet alles, vanwege afstemmingsproblemen met de contactpersonen
bij de verder gelegen kampementen. Het team geeft niet op en zoekt naar oplossingen om de problemen het hoofd te bieden.

Tim IAAW is begonnen met het opzetten van een eigen hulppost in de bergen dichterbij de vluchtelingenlocaties van waaruit ze hun hulp kunnen bieden. Vanuit deze post hopen ze zich beter te kunnen gaan organiseren. Een post waar ze de nodige hulpgoederen in kunnen opslaan en van waaruit ze kunnen distribueren. Daarnaast is het een plek waar ze  te bereiken zijn voor slachtoffers met dringende vragen. Tim IAAW werkt nog steeds veel samen met het dorpsbestuur, dat de totale coördinatie op zich heeft genomen samen met de lokale overheids- en particuliere instanties. Op deze manier probeert Tim IAAW te kunnen anticiperen op hulpvragen die anderen onvoldoende of niet kunnen beantwoorden.

Hoe langer het verblijf in de bergen des te moeilijker

Met behulp van de overheidsdiensten, NGO’s, kerken, moskeeen, Rode Kruis, artsen zonder grenzen, artsen en veel andere particulieren probeert men het leven in de bergen voort te zetten. Men probeert het dagelijks leven ondanks de moeilijke omstandigheden steeds weer op te pakken. Aandacht wordt gegeven aan het onderwijs en ontspanning voor de kinderen. De vraag naar schoolmateriaal en recreatieattributen voor de jeugd is gesteld. Deskundige traumabegeleiding met name voor de jongeren is er nog niet. De planning is om dit te wel gaan realiseren. Het gegeven, dat het dorp Waai voor de tweede keer te maken heeft met een ramp van deze omvang, is deskundige begeleiding op gebied van traumaverwerking noodzakelijk. Kerkelijke activiteiten vinden steeds plaats voor jong en oud. Het sociale leven gaat ondanks de situatie gewoon door. Men stelt ten doel om het beste ervan te maken.

Verkopen uit moestuinToch wordt het leven steeds als moeilijker ervaren. Het genereren van eigen inkomsten is niet tot amper haalbaar. Handelsactiviteiten zijn beperkt. Voor de meeste medicijnen die voorheen gratis zijn moet men nu betalen. Geld is nog steeds nodig voor voeding en andere basisbehoeften, omdat soms meer nodig is dan wat men ontvangen heeft van de instanties. Daarnaast voor kleding en schoolgeld. Toen ze nog leefden van de opbrengst van hun moestuinen, is dit door het leven in de bergen momenteel niet mogelijk. Het ziet ernaar uit dat hoe langer deze situatie gaat duren, hoe minder de economische activiteit zal zijn. Men probeert weliswaar op andere manieren geld te verdienen, zoals het verkopen van zelfgemaakte etenswaren (palele). Vanuit Ambon komen venters in de bergen om verse groenten te verkopen.

Ondanks de sanitaire faciliteiten maakt men zorgen om de hygiënische gesteldheid op de vluchtelingenlocaties, vanwege de afval/zwerfvuil die men achterlaat. Het voorkomen van ziekten en uitbraak van epidemieën heeft de prioriteit. Hier zal de nodige aandacht aan moeten worden gegeven. Zorgelijk is het vervolgens voor de zieken die niet in staat zijn om zelf hun medicijnen te betalen.

Een ander wezenlijk probleem en die de nodige aandacht verdient is de schoonwatervoorziening. Wat dagelijks door de overheid wordt voorzien bij de kampementen is nu 1 keer in de 3 dagen.

 

 

overgaan op atapDe tenten, die zijn opgezet met de uitgedeelde zeilen vertonen nu schade vanwege blootstelling aan de hete zon en de regen. De kwaliteit van het materiaal is nagenoeg niet bestand tegen de weersomstandigheden. Velen willen overgaan op tenten gemaakt van atap (zelf gemaakte dakbedekking van sagopalmbladeren) die overdag verkoeling biedt in de tenten. Daarbij is atap duurzamer in gebruik. Echter deze bladeren zouden van buiten het dorp besteld moeten worden, omdat nu weinig sagobomen meer zijn in de bergen.

Aandacht voor kwetsbare groepen (ouderen, zuigelingen/kinderen, zieken, invaliden) is als prioriteit gesteld door de hulpinstanties. Bij Tim IAAW ligt nu de vraag om een ander en beter onderkomen te bieden voor een aantal gehandicapten.

Het bovenstaande toont aan, dat er nog veel nodig is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws 18 oktober 2019

Nog steeds als vluchteling in de bergen

Schermafbeelding 2019-10-20 om 20.25.39

Al meer dan 3 weken sinds de aardbeving van 26 september jl. verblijven de bewoners van Waai in de bergen verspreid over 20 locaties ofwel kampementen. Nog steedszijn de bevingen voelbaar, zelfs in de bergen. De ene heftiger dan de andere. Dag en nacht overheerst de angst voor een tsunami, ondanks de melding van de autoriteiten dat hiervoor geen gevaar bestaat. Het advies van de overheid is om vooralsnog tot 10 januari 2020 in de bergen te blijven zo lang de meetbare bevingen blijven voortduren. Overdag gaan degenen die het aandurven vanuit het hooggelegen gebied terug naar het laaggelegen dorp. Wanneer de nacht valt keren ze weer terug de bergen in met de nodige en bruikbarepersoonlijke bezittingen. Sommige mannen dalen overdag alleen af om hun huizen, die niet verwoest en onbewoonbaar zijn waarbinnen persoonlijke bezittingen, te bewaken tegen plunderaars.

In de kampementen verblijven de Waainezen in te kleine zelfgemaakte noodverblijven afgedekt door kunststof zeilen. De zijkanten veelal bedekt met takken, die tijdelijk dienst doen als wanden. Door lokale hulporganisaties zijn ook tenten uitgedeeld, waarin 2 tot 3 gezinnen kunnen verblijven. Hoe langer het verblijf in deze toestand duurt, hoe moeilijker de bewoners dit leven in de bergen ervaren.Momenteel zijn de dagen heet en de nachten koud. Enkele hevige regenbuien zorgden ook nog voor wateroverlast in en om de tenten. Met name voor de meest kwetsbaren, zoals de zieken, bejaarden en kleine kinderen, zijn de gevolgen ongezond.

Aankoop en distributie van hulpgoederen

Schermafbeelding 2019-10-20 om 19.55.08

Schermafbeelding 2019-10-20 om 19.54.44

Tim Waai, ons team ter plaatse, heeft inmiddels met de eerste geldelijke transacties van zowel IAAW als van de doneeractie door Anak Anak Muda Waai di Belanda (een waaineze jongerengroep in Nederland) de meest noodzakelijke hulpgoederen ingekocht. Dit is gebeurd na overleg met de Bapa Raja (dorpshoofd) en de Saniri Negeri (dorpsbestuur) Het dorpsbestuur ontving namelijk van verschillende organisaties en particulieren regelmatig met name voedsel en drinken, die vervolgens aan de bewoners werden uitgedeeld. Hierdoor is afstemming noodzakelijk, zodat er geen  goederen worden aangeschaft die reeds voorradig zijn. Daarnaast moet worden voorkomen, dat een gezin niets ontvangt of juist dubbel. Om verschillende redenen werd de hulpverlening  in het begin door het dorpsbestuur moeizaam gecoördineerd. Volgens Tim Waai verloopt dit momenteel veel beter. Met elkaar is overeengekomen dat Tim Waai de volgende hulpgoederen voor zijn rekening neemt, namelijk: tentzeilen, slaapmatten, pampers voor zowel peuters als bejaarden, kacang hijo (jonge peulen van de mungboon) en minyak kelapa (bakolie).

De meeste goederen zijn gekocht in andere dorpen. De tentzeilen en slaapmatten, die niet meer beschikbaar waren in Ambonstad, moesten overzees vanuit Sulawesi komen en bij de haven worden opgehaald met gehuurde trucks. Dit heeft veel tijd gekost. Bovendien bemoeilijkten andere factoren de werkzaamheden van Tim Waai: bankpersoneel dat op de vlucht sloeg na constante bevingen, waardoor geen geld kon worden opgenomenom de goederen aan te schaffen, slecht begaanbare wegen, zware regenval in de bergen. Onder andere door deze omstandigheden ontvingen de bewoners van de 20 locaties de hulpgoederen later dan gepland. Naast deze locaties zijn er nog twee kampementen van de moslim gemeenschap (bewoners die op hun eigen berggrond verblijven), die nog geen hulpgoederen hebben gehad van Tim Waai. De distributie wordt nog steeds met grote inspanning voortgezet door Tim Waai met behulp van een aantal vrijwilligers uit Waai, die net zoals de leden van Tim Waai in de bergen verblijven.

Voorzieningen

Door het grote aantal personen ( ca 9000) verspreid over ver van elkaar liggende locaties zijn er onvoldoende sanitiaire voorzieningen zoals toiletten en gemeenschappelijke douches (kamar mandi umum) Enkele gezinnen, die het zich financieel kunnen permitteren bouwen zelf een toilet. Nagenoeg het grootste deel kan dat niet. Ditzelfde geldt voor de gemeenschappelijke douches. Daarnaast is de toegang tot schoon water niet voldoende. De lokale overheid en particulieren hebben al voorzieningen getroffen, maar nog niet iedereen blijkt hiervan gebruik te kunnen maken.

Medische zorg in de bergen wordt momenteel geboden vanuit 3 gezondheidsposten (posko kesehatan).

Aktiviteiten 

Schermafbeelding 2019-10-20 om 19.46.50 Schermafbeelding 2019-10-20 om 19.46.36

Ondanks deze benarde situatie proberen de bewoners op hun manier het moreel hoog te houden en belangrijke dingen in het leven weer op te pakken.Hun geloof is sterk getuige de kerkdiensten en het gezamenlijke Heilige Avondmaal, die ook in de bergen worden gehouden. De zorg voor en naar elkaar omkijken is groot. De kinderen worden bezig gehouden met verschillende activiteiten als afleiding en om hun verdriet en angsten weg te nemen, die zichtbaar aanwezig zijn.  Schoolse activiteiten vinden plaats voor PAUD TK (peuter/kleuter onderwijs) , SD, SMP en SMA (basis en middelbare onderwijs) in de bergen. Sommige bewoners proberen geld te verdienen met het verkopen van etenswaar.Op deze manier willen de bewoners doorgaan tot dat ze weer terug kunnen naar huis.

Steun

Bovenstaande toont aan, dat er nog veel meer nodig is. Mede met behulp van de doneeractie van de Anak-Anak Muda Waai di Belanda en uw financiële bijdrage zijn al veel hulpgoederen bij de mensen in de bergen gebracht. Daarvoor onze dank!

Tim Waai houdt de situatie in de gaten en geeft door wat nog meer nodig is. We willen ons dorp, die samen met u en velen meer blijven steunen. Daarom is uw bijdrage in welke vorm dan ook hard nodig!

 

8 oktober 2019

Gempa / Aardbeving

Op 26 september 2019 vond op de Molukken een aardbeving plaats met een kracht van 6.5 tot 6.8 op de schaal van Richter. Enkele dorpen op het eiland Ambon zijn ernstig getroffen o.a. het dorp Waai. Alle bewoners hebben het dorp in allerijl verlaten en zijn naar hoger gelegen gebieden gevlucht, o.a. op de berg Salahutu. De meeste huizen zijn beschadigd of volledig verwoest. Ook Damai de grote nieuwe kerk die vorig jaar officieel werd ingewijd, is beschadigd.

 

kerk DamaiSchermafbeelding 2019-10-07 om 13.27.49Schermafbeelding 2019-10-07 om 13.32.54

Hulpverlening is opgestart, maar gaat moeizaam, met name door het slechte weer en de angst voor de bevingen die dagelijks plaatsvinden.

Ook zijn op de berg Salahutu verschillende kampen ingericht die ver van elkaar liggen.

Schermafbeelding 2019-10-07 om 13.35.23

Noodhulp

Doneeractie

Als Stig IAAW, die is opgericht in 2001 in eerste instantie voor noodhulp tijdens en na de Kerusuhan (de religieuze oorlog in 1999) en later voor wederopbouw, hebben we ons nu opnieuw ingesteld om noodhulp te verlenen. Momenteel verblijven 9.000 Waainezen in de bergen in barre omstandigheden. We hebben vanaf de aardbeving op 26 september j.l. intensief contact met Tim Waai, ons team van medewerkers/inwoners die in ons dorp Waai ondersteuning bieden. Hartverwarmend is te zien dat hulp is geboden door verschillende organisaties en particulieren met o.a. voeding en andere primaire levensbehoeften. Een bedrag is door ons naar Tim Waai overgemaakt voor het aanschaffen van o.a. tikars (matten) die volgens ons Tim Waai en het dorpsbestuur momenteel dringend nodig zijn.

Gevoel van onveiligheid is sterk aanwezig bij de inwoners van Waai. Terugkeer vanuit de bergen naar het dorp durft men nog niet aan, nu er nog dagelijks bevingen zijn. Hoe langer men op de bergen verblijft, des te slechter en nijpender de situatie wordt.

Anak-anak muda Waai

Daarnaast heeft een groep Waainese jongeren in Nederland onder de naam Anak-Anak Muda Waai een doneer-actie gestart die op 7 oktober 2019 reeds meer dan 10.000,- euro heeft opgeleverd! Met de opbrengst worden op dit moment goederen aangeschaft waar dringend behoefte aan is zoals tenten, zeildoeken, zeep, luiers, slaapmatten ….

 

 

Tim Waai 

Tim Waai houdt ons voortdurend op de hoogte van de situatie aldaar en van de hulpverlening. Omdat er ook binnenlandse en internationale hulporganisaties actief zijn, is afstemming nodig en met Tim Waai wordt continu overleg gepleegd.

Hieronder informatie die we van Tim Waai hebben ontvangen.

lijst met lokatiesBrief Bapa Radja

Meer informatie

Op onze Facebook-pagina houden wij u op de hoogte.

1403228306_social_facebook_button_blue

Surf ook naar doneeractie.nl voor meer informatie of om een donatie te doen.

 

Ervaring usi/tante Atjie en Kevin 

Aci en Kevin

Kevin: “Op 26 september zouden we weer naar Nederland vertrekken. Om 9.00 uur ’s morgens begon ineens de grond enorm te beven, ik kan het niet beschrijven. Deze beving duurde wel 30 seconden. Je werd letterlijk heen en weer geslingerd en je kon horen, dat het zinkplaten dak bewoog. Het voelde alsof die elk moment kon instorten. Mama en ik waren op dat moment bij haar broer, oom Nus Kayadu en zijn vrouw, die onmiddellijk begon te schreeuwen. Mama zat met haar been tussen een bank geklemd, waardoor snel naar buiten rennen lastig was. Doordat ik zag, dat mama duizelig was en niet meer op mijn geschreeuw reageerde, trok ik haar van de bank vandaan waardoor ze weer bij kwam. Toen we buiten waren ging ik snel weer naar binnen om de paspoorten te pakken. Onze tassen stonden al klaar voor vertrek. Op dat moment dat ik binnen was begon het weer te beven en riep mama, dat ik naar buiten moest. Weer buiten zag ik iedereen in paniek hun spullen pakken en er werd geroepen om meteen de bergen in te gaan. We liepen richting kepala air Waiselaka en vandaaruit richting jalan baru naar gebied waar Rumah Pohon is. Oma’s liepen meteen met stok naar buiten, opa’s die eigenlijk ziek op bed lagen werden op de ojek geplaatst om maar zo snel mogelijk uit het dorp te gaan. De oudjes riepen de hulp in van God. Huilende kinderen renden mee, sommigen wisten niet waar hun ouders op dat moment waren. Door de paniek was iedereen elkaar kwijt.

Enkele bewoners hadden een dag voor de aardbeving uit voorzorg hun tent al opgezet in de bergen. Het bericht van een tsunami deed namelijk al de ronde en het teken van de dode vissen, die twee weken daarvoor al aanspoelden. Zij werden door de meesten uitgelachen. Mama vergelijkt deze situatie met het verhaal van Noach.

Tot ongeveer 16:00 uur verbleven mama en ik in de bergen, waarbij we nog vijf bevingen meemaakten. De aarde bewoog zo erg, dat kinderen op de grond heen en weer rolden. Door hun onbezorgdheid vonden ze dat heen en weer rollen leuk. Wij waren bang en bleven continu naar de zee kijken, die gelukkig rustig bleef. Ik keek mama aan en vroeg “Wat nu? We kunnen nu niet naar huis, niemand die naar beneden durft laat staan ons naar de airport rijden.” Het kon mij op dat moment eigenlijk niets schelen, wanneer de koffers met allerlei zending voor de familie in Nederland in het huis van oom Nus achterbleven, zo lang mama en ik maar veilig waren.

Aan het eind van de dag kwam de familie van mijn vriend Noes ons ophalen om ons in ieder geval uit Waai te krijgen richting Ambon, zodat we meteen onze tickets konden omboeken. In de bergen was telefonisch contact onmogelijk. Beneden aangekomen zag ik een spookstad, negeri Waai was leeg. Ik zag, dat sommige huizen al verwoest waren en de kerk zwaar beschadigd.

De vlucht van 15:30 uur, die wij moesten hebben, vertrok nog wel. Latere vluchten werden geannuleerd. Mama en ik konden zonder bijbetaling drie dagen later richting huis.